Jakie badania musi wykonać przyszły kierowca?

Zdobycie prawa jazdy pozwala na swobodne poruszanie się samochodem i uniezależnienie od komunikacji zbiorowej. Uzyskanie potrzebnego do kierowania autem dokumentu wymaga wcześniej wyboru właściwej szkoły nauki jazdy, która przygotuje do zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego. Kandydat na kierowcę musi jednak również dopełnić podstawowych formalności, w tym zdobyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

lekarskie zaświadczenieBadania lekarskie

Do rozpoczęcia nauki w szkole jazdy, a także zapisania się na egzamin niezbędne będzie uzyskanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem wydane przez uprawnionego lekarza. Musi ono być wystawione przez osobę, która figuruje w ewidencji lekarzy mających uprawnienia do badań kierowców, prowadzonej przez Marszałka Województwa. W razie potrzeby kandydat na kierowcę może zostać wysłany na konsultacje do innego specjalisty, np. okulisty czy neurologa, jeśli lekarz dojdzie do wniosku, że jest to niezbędne. W zależności od sytuacji i stanu zdrowia zgłaszającej się osoby lekarze ci mogą również zalecić albo przeprowadzić samodzielnie dodatkowe badania. Ich wyniki oraz uzyskane zaświadczenie należy przedstawić lekarzowi uprawnionemu, który podejmuje ostateczną decyzję.

Badania psychologiczne

W przypadku kandydatów na kierowców rozpoczynających kurs na prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D albo D+E, jak również osób mających zamiar pracować jako kierowcy zawodowi, potrzebne będzie też zaświadczenie o poddaniu się obowiązkowemu badaniu psychologicznemu. Jest ono wystawiane przez psychologów wpisanych do ewidencji uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. W ramach badania sprawdzana jest sprawność psychoruchowa i intelektualna, a także funkcjonowanie procesów poznawczych. Psycholog ocenia również predyspozycje osobowościowe, w tym m.in. stabilność emocjonalną, skłonność do podejmowania ryzyka, odporność na stres, monotonię i izolację. Testy obejmują zarówno wypełnianie kwestionariusza, jak i wywiad psychologiczny, a ponadto tzw. psychotechnikę, a więc np. badanie czasu reakcji przy wykorzystaniu specjalnych urządzeń.