Poradnik przyszłego kierowcy

Kursy nauki jazdy – poradnik przyszłego kierowcy

Drodzy przyszli zmotoryzowani! W trosce o Wasz komfort i ułatwienie zapoznania się z zawiłościami nowych przepisów, przedstawiamy krok po kroku jakie warunki należy spełnić, by cieszyć się posiadaniem prawa jazdy. Wybierając nasz kurs nauki jazdy zawsze wyjedziecie na prostą!

Prawo jazdy można otrzymać spełniając następujące warunki:

 • osiągnąć wymagany wiek dla danej kategorii (do kursu można przystąpić na 3 miesiące przed datą urodzin.),
 • uzyskać orzeczenia lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • odbyć wymagane dla danej kategorii szkolenie,
 • uzyskać wynik pozytywny na egzaminie państwowym,
 • uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (tylko w przypadkach, gdy jest wymagane),
 • obcokrajowiec musi udokumentować pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni.

Ponadto prawo jazdy kat. A1,B1,T może uzyskać osoba, która nie ukończyła 18 lat, ale posiada pisemną zgodę Rodzica/Opiekuna.

Prawo jazdy nie będzie wydane osobie w stosunku do której został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Taki zakaz może być zasądzony prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń lub orzeczeniem innego uprawnionego do tego organu orzekającego. Po okresie obowiązywania tego zakazu można się starać o uzyskanie prawa jazdy.

W związku ze zmianami obowiązują nowe zasady zapisów na kursy prawa jazdy. Największą z nich jest konieczność uzyskania PKK i oto właśnie zostaniecie poproszeni w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

Jak to zdobyć?

biegi

JEDYNKA - Sprzęgło i..

Orzeczenie lekarskie

Wydaje lekarz uprawniony do badań kierowców i kandydatów na kierowców. Należy się do niego udać by uzyskać odpowiednie orzeczenie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. W przypadku, gdy lekarz stwierdził aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub innego środka o podobnym działaniu, orzeczenie nie będzie wydane, a tym samym taka osoba nie może ubiegać się o wydanie prawa jazdy. Jeśli lekarz stwierdzi pewne ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy zostanie to umieszczone w orzeczeniu, a następnie zawarte w prawie jazdy. Na przykład lekarz może stwierdzić, że osoba jest uprawniona do prowadzenia pojazdu, pod warunkiem że, podczas jazdy będzie mieć założone okulary.

DWÓJKA

Zdjęcia

Do wydania prawa jazdy będzie wymagane zdjęcie o wymiarach 35 mm na 45mm. Proponujemy udać się do fotografa, bowiem robienie zdjęć na własną rękę nie zawsze jest dobrym pomysłem. Jeśli zdjęcie będzie błędnie wykonane wydłuży to czas oczekiwania na odpowiednie dokumenty i będzie wymagane takie, które spełnia wymogi.

TRÓJKA

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Taki wniosek można otrzymać i wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym.

CZWÓRKA

Dokumenty wymagane w wyjątkowych przypadkach:

 • dla osoby, która nie ukończyła 18 roku życia - pisemna zgoda od rodziców bądź opiekunów prawnych
 • dla osoby, która zamieszkuje inne miasto niż to w którym jest zameldowana może wyrobić PKK w dowolnym Urzędzie Miasta, ale zobowiązana jest złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania bez konieczności wysyłania dokumentów do Urzędu Miasta w miejscu gdzie jest zameldowana
 • dla osoby, która chce aby ktoś złożył dokumenty w jej umieniu należy napisać upoważnienie do złożenia dokumentów o PKK, by takie upoważnienie było ważne należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

 PIĄTKA

Urząd Miasta

Należy udać się do Urzędu Miasta lub starostwa Powiatowego, do wydziału komunikacji.

Dokumenty jakie należy dostarczyć:

 • orzeczenie lekarskie
 • zdjęcie
 • uzupełniony wniosek, który jest do pobrania w Urzędzie

Inne potrzebne dokumenty w wyjątkowych przypadkach:

- pisemna zgoda rodziców

- upoważnienie do złożenia dokumentów PKK

- opłata skarbowa

Dokumenty można dostarczyć osobiście, poprzez osobę upoważnioną, przesłać pocztą lub przesłać pocztą elektroniczną posiadając „podpis bezpieczny”. Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów otrzymujemy profil kandydata na kierowcę – PKK. Czas oczekiwania na wydanie profilu wynosi do 2 dni roboczych.

Po otrzymaniu PKK czas najwyższy wcisnąć sprzęgło i wrzucić..

SZÓSTKA

Po otrzymaniu PKK można udać się na kurs do wybranego przez Nas ośrodka szkolenia kierowców. Warto dopytać się o liczbę godzin jaka jest przewidziana podczas szkolenia na wybraną przez Nas kategorią.

Liczba godzin może ulec zmianie w przypadku, gdy decydujemy się na szkolenie w zakresie więcej niż jednej kategorii jednoczenie lub jeśli posiadamy już uprawnienia na jedną z kategorii w przypadku kursów kategorii łączonych.

 

OSTATNIA PROSTA

Egzamin państwowy

Aby przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy udać się z zaświadczeniem otrzymanym w ośrodku szkolenia kierowców, do wybranego przez nas Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD). Ośrodków w Polsce jest 49, a egzamin możemy zdawać w dowolnie przez Nas wybranym. W kasie WORDu opłaca się egzamin, a ze specjalną oddelegowana do tego osobą uzgadnia się termin jego zdawania.

PARKING

Po ustaleniu terminu egzaminu nie pozostaje nic innego jak szkolić wiedzę teoretyczną i poukładać sobie w głowie wszelkie zakazy i nakazy, by bezbłędnie przejść przez spotkanie z egzaminatorem. Egzamin może zakończyć się dwoma wynikami:

POZYTYWNYM J Gratulujemy!!! Znamy doskonale to uczucie jak to jest lecieć trzy metry nad ziemią gdy Egzaminator obwieszcza dobry wynik! Nie pozostaje nic innego jak odebrać prawo jazdy i bezpiecznie włączyć się w ruch drogowy.

Negatywnym L Nie poddawaj się! Widocznie potrzebujesz więcej czasu by się podszkolić! Ustal nowy termin egzaminu i postaraj się przygotować jeszcze lepiej, być może warto przemyśleć dokupienie dodatkowych lekcji w ośrodku szkolenia kierowców.

JUŻ BEZ „L”

Odbiór prawa jazdy

Prawo jazdy wydawane jest za opłatą (100 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł) przez Starostę przypisanego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która się o nie ubiegała.

Wniosek o wydanie prawa jazdy jest ważny jeśli zawiera załączniki:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na prawo jazdy
 • fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, lewy półprofil, odsłonięte lewe ucho
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
 • dowód o wniesieniu wymaganych opłat za wydanie prawa jazdy

Jeśli pominie się któryś z załączników lub w będzie nieprawidłowo wypełniony wniosek wówczas urząd poinformuje wnioskodawcę o błędach i poprosi o uzupełnienie braków. Wydanie prawa jazdy na podstawie kompletu wymaganych dokumentów wynosi do 30 dni od momentu przekazania wniosku wraz załącznikami przez WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) lub od daty uzupełnienia wniosku przez kursanta. Aby dowiedzieć się w jakim momencie produkcji znajduje się nasze prawo jazdy można sprawdzić status dokumentów na stronie www.pwpw.pl.