Poradnik przyszłego kierowcy

Kursy nauki jazdy – poradnik przyszłego kierowcy

Planujesz kurs nauki jazdy? W takim razie ta sekcja jest dla Ciebie! Dowiesz się z niej jakie kroki praktyczne musisz wykonać, aby zostać kierowcą? 

Pamiętaj! Wybierając nasze kursy na prawo jazdy, zawsze wyjedziesz na prostą!

Aby otrzymać prawo jazdy, trzeba spełnić następujące warunki:

 • osiągnąć wymagany wiek dla danej kategorii (do kursu można przystąpić na 3 miesiące przed datą urodzin.),
 • uzyskać orzeczenia lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • odbyć wymagane dla danej kategorii szkolenie teoretyczne i praktyczne,
 • uzyskać wynik pozytywny na egzaminie państwowym,
 • uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (tylko w przypadkach, gdy jest wymagane),
 • obcokrajowiec musi udokumentować pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni.

Ponadto prawo jazdy kat. A1, B1, T może uzyskać osoba, która nie ukończyła 18 lat, ale posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.

Prawo jazdy nie będzie wydane osobie, w stosunku do której został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Taki zakaz może być zasądzony prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń lub orzeczeniem innego uprawnionego do tego organu orzekającego. Po okresie obowiązywania tego zakazu można ponownie starać się o uzyskanie uprawnień do prowadzenia samochodu.

W związku ze zmianami obowiązują nowe zasady zapisów na kursy prawa jazdy. Największą z nich jest konieczność uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (w skrócie: PKK). Jest to dokument elektroniczny, który generowany jest w systemie wydziału komunikacji właściwego miejscu zamieszkania Starostwa Powiatowego. Zawiera on dane dzięki, którym możliwa jest identyfikacja osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy. Należy przedłożyć go w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

Prawo jazdy krok po kroku

biegi

JEDYNKA - Sprzęgło i..

Orzeczenie lekarskie

Wydaje je lekarz uprawniony do badań kierowców i kandydatów na kierowców. Należy się do niego udać by uzyskać odpowiednie orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. W przypadku, gdy lekarz stwierdził aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub innego środka o podobnym działaniu, orzeczenie nie będzie wydane, a co za tym idzie, taka osoba nie może ubiegać się o wydanie prawa jazdy. Jeśli lekarz stwierdzi pewne ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy, zostanie to umieszczone w orzeczeniu, a następnie zawarte w prawie jazdy. Lekarz może np. stwierdzić, że osoba jest uprawniona do prowadzenia pojazdu, pod warunkiem, że podczas jazdy będzie korzystać z okularów korekcyjnych.

DWÓJKA

Zdjęcia

Do wydania prawa jazdy wymagane jest dostarczenie zdjęcia o wymiarach 35 mm na 45 mm. Najlepiej wykonać je u profesjonalnego fotografa, dzięki temu unikniemy niepotrzebnego wydłużenia czasu oczekiwania na dokument związanego z koniecznością wykonania poprawnego zdjęcia. Robienie zdjęć samodzielnie nie jest w tej sytuacji dobrym pomysłem.

TRÓJKA

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Taki wniosek można otrzymać i wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym.

CZWÓRKA

Dokumenty wymagane w wyjątkowych przypadkach:

Inne dokumenty wymagane w wyjątkowych przypadkach:

 • kandydat na kierowcę, który nie ukończył 18 roku życia - wymagana pisemna zgoda od rodziców bądź opiekunów prawnych,
 • kandydat na kierowcę zamieszkuje inne miasto, niż to w którym jest zameldowany -  może wyrobić PKK w dowolnym Urzędzie Miasta, jednak zobowiązany jest złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania bez konieczności wysyłania dokumentów do Urzędu Miasta w miejscu zameldowana,
 • kandydat na kierowcę, który chce, aby ktoś złożył dokumenty w jego umieniu - należy napisać upoważnienie do złożenia dokumentów o PKK, by takie upoważnienie było ważne, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

 PIĄTKA

Urząd Miasta

Należy udać się do wydziału komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego i dostarczyć następujące dokumenty:

 • orzeczenie lekarskie,
 • zdjęcie,
 • uzupełniony wniosek, pobrany w Urzędzie.

Inne potrzebne dokumenty w wyjątkowych przypadkach:

 • pisemna zgoda rodziców,
 • upoważnienie do złożenia dokumentów PKK,
 • opłata skarbowa.

Dokumenty można dostarczyć osobiście, poprzez osobę upoważnioną, przesłać pocztą lub jeśli posiadamy tzw. „podpis bezpieczny” przesłać pocztą elektroniczną. Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów otrzymujemy profil kandydata na kierowcę – PKK. Czas oczekiwania na wydanie profilu wynosi do 2 dni roboczych.

Po otrzymaniu PKK czas najwyższy wcisnąć sprzęgło i wrzucić..

SZÓSTKA

Po otrzymaniu PKK można udać się na kurs do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze auto szkoły warto dopytać się o liczbę godzin, jaka jest przewidziana podczas szkolenia na wybraną przez kursanta kategorie prawa jazdy?

Liczba godzin może ulec zmianie w przypadku, gdy kursant decyduje się na szkolenie w zakresie więcej niż jednej kategorii jednoczenie lub jeśli posiada już uprawnienia na jedną z kategorii (dzieje się tak w przypadku kursów kategorii łączonych).

 

OSTATNIA PROSTA

Egzamin państwowy

Aby przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy udać się z zaświadczeniem otrzymanym w ośrodku szkolenia kierowców, do wybranego przez nas Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD). Ośrodków w Polsce jest 49, a egzamin możemy zdawać w dowolnie wybranej placówce.  W kasie WORD-u należy uiścić opłatę za egzamin, a ze specjalną oddelegowana do tego osobą uzgadnia się termin jego zdawania.

PARKING

Po ustaleniu terminu egzaminu nie pozostaje nic innego jak szkolić wiedzę teoretyczną i poukładać sobie w głowie wszelkie zakazy i nakazy, by bezbłędnie przejść przez spotkanie z egzaminatorem. Egzamin może zakończyć się jednym z dwóch wyników.

WYNIK POZYTYWNY

Gratulujemy!!! Znamy doskonale to uczucie. To jak lecieć trzy metry nad ziemią, gdy egzaminator informuje nas o pozytywnym zakończeniu egzaminu. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak odebrać prawo jazdy i bezpiecznie włączyć się w ruch drogowy.

WYNIK NEGATYWNY

Nie poddawaj się! Widocznie potrzebujesz więcej czasu, by się podszkolić! Ustal nowy termin egzaminu i postaraj się przygotować jeszcze lepiej, być może warto przemyśleć wykupienie jazd doszkalających?

JUŻ BEZ „L”

Odbiór prawa jazdy

Prawo jazdy wydawane jest za opłatą (100 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł) przez Starostę przypisanego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która się o nie ubiegała.

Wniosek o wydanie prawa jazdy jest ważny, jeśli zawiera poniższe załączniki:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na prawo jazdy,
 • fotografię o wymiarach 3,5 × 4,5 cm, lewy półprofil, odsłonięte lewe ucho,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
 • dowód o wniesieniu wymaganych opłat za wydanie prawa jazdy.

Jeśli wniosek zostanie wypełniony nieprawidłowo lub nie dostarczymy któregoś z wymaganych załączników, urząd poinformuje nas o błędach i poprosi o uzupełnienie braków. Wydanie prawa jazdy na podstawie kompletu wymaganych dokumentów wynosi do 30 dni od momentu przekazania wniosku wraz z załącznikami przez WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) lub od daty uzupełnienia wniosku przez kursanta. Status dokumentów, czyli w praktyce etap produkcji naszego prawa jazdy można sprawdzić na stronie: www.pwpw.pl.