Poradnik przyszłego kierowcy

Nauka jazdy – czyli co powinien wiedzieć przyszły kierowca?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych kierowców, jako ośrodek szkolenia kierowców stworzyliśmy prosty zestaw porad, który pomoże im w łatwy sposób dowiedzieć się, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo jazdy.

Zanim siądziemy za kierownicę

Podstawowym wymogiem, jaki należy spełnić, jest przekroczenie ściśle określanej granicy wieku. Ustawodawca dokładnie określa, ile lat musi skończyć dana osoba, aby mogła przystąpić do egzaminu na prawo jazdy konkretnej kategorii.

Dodatkowym warunkiem jest otrzymanie orzeczenia od lekarza, świadczącego o pełnej zdolności do prowadzenia pojazdów.

W celu uzyskania prawa jazdy na kierowanie danym środkiem lokomocji należy odbyć właściwy kurs, a następnie zdać państwowy egzamin.

Zdarzają się również konkretne przypadki, które wymagają dodatkowo wydania przez psychologa zaświadczenia o braku psychologicznych przeciwwskazań do sterowania pojazdem.

Konieczne jest także, aby osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez określony czas. Przepisy precyzują, że powinien on wynosić przynajmniej 185 dni. W celu potwierdzenia tego faktu należy przedstawić dokument, może to być np. zaświadczenie wydane przez uczelnie, o co najmniej półrocznym okresie studiowania.

Prawo jazdy kat. A1, B1 lub T mogą otrzymać osoby, które nie przekroczyły wymaganego progu 18 lat. Konieczna jest wówczas zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby, które zostały ukarane przez sąd lub kolegium do spraw wykroczeń zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych, nie mogą otrzymać prawa jazdy. O wydanie takiego dokumentu, będą mogły zabiegać dopiero po wygaśnięciu zakazu.

Nowe regulacje nakładają na osoby chcące uzyskać prawo jazdy, obowiązek wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Jeśli spełniają Państwo wszystkie podane powyżej warunki, to zapraszamy do korzystania z naszych profesjonalnych kursów nauki jazdy  w Chełmie i Lublinie.

Jak to zdobyć?

biegi

JEDYNKA - Sprzęgło i..

Orzeczenie lekarskie

Wydaje lekarz uprawniony do badań kierowców i kandydatów na kierowców. Należy się do niego udać by uzyskać odpowiednie orzeczenie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. W przypadku, gdy lekarz stwierdził aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub innego środka o podobnym działaniu, orzeczenie nie będzie wydane, a tym samym taka osoba nie może ubiegać się o wydanie prawa jazdy. Jeśli lekarz stwierdzi pewne ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy zostanie to umieszczone w orzeczeniu, a następnie zawarte w prawie jazdy. Na przykład lekarz może stwierdzić, że osoba jest uprawniona do prowadzenia pojazdu, pod warunkiem że, podczas jazdy będzie mieć założone okulary.

Orzeczenie lekarskie może być wystawione bezterminowo lub terminowo na okres min. 5 lat. Do ośrodka szkolenia kierowców powinno być dostarczone nie później niż 3 miesiące od daty jego wydania.

Warto zapytać w ośrodku o wykonanie takiego badania, jest to często spotykaną praktyką. Badanie wykonywane jest na koszt kursanta i wynosi ok. 50 zł.

DWÓJKA

Zdjęcia

Do wydania prawa jazdy będzie wymagane zdjęcie o wymiarach 35 mm na 45mm, lewy półprofil, odsłonięte lewe ucho. Proponujemy udać się do fotografa, bowiem robienie zdjęć na własną rękę nie zawsze jest dobrym pomysłem. Jeśli zdjęcie będzie błędnie wykonane wydłuży do czas oczekiwania na odpowiednie dokumenty i będzie wymagane takie które spełnia wymogi.

TRÓJKA

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Taki wniosek można otrzymać i wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym w wydziale komunikacji. Zdarza się czasem także, że ośrodki dysponują wnioskami do odbioru dla kursantów.

CZWÓRKA

Dokumenty wymagane w wyjątkowych przypadkach:

 • dla osoby, która nie ukończyła 18 roku życia - pisemna zgoda od rodziców bądź opiekunów prawnych
 • dla osoby, która zamieszkuje inne miasto niż to w którym jest zameldowana może wyrobić PKK w dowolnym Urzędzie Miasta, ale zobowiązana jest złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania bez konieczności wysyłania dokumentów do Urzędu Miasta w miejscy gdzie jest zameldowana
 • dla osoby, która chce aby ktoś złożył dokumenty w jej umieniu należy napisać upoważnienie do złożenia dokumentów o PKK, by takie upoważnienie było ważne należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

 PIĄTKA

Urząd Miasta

Należy udać się do Urzędu Miasta lub starostwa Powiatowego, do wydziału komunikacji.

Dokumenty jakie należy dostarczyć:

 • orzeczenie lekarskie
 • zdjęcie
 • uzupełniony wniosek, który jest do pobrania w Urzędzie

Inne potrzebne dokumenty w wyjątkowych przypadkach:

- pisemna zgoda rodziców

- upoważnienie do złożenia dokumentów PKK

- opłata skarbowa

Dokumenty można dostarczyć osobiście, poprzez osobę upoważnioną, przesłać pocztą lub przesłać pocztą elektroniczną posiadając „podpis bezpieczny”. Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów otrzymujemy profil kandydata na kierowcę – PKK. Czas oczekiwania na wydanie profilu wynosi do 2 dni roboczych.

Po otrzymaniu PKK czas najwyższy wcisnąć sprzęgło i wrzucić..

SZÓSTKA

Po otrzymaniu PKK można udać się na kurs do wybranego przez Nas ośrodku szkolenia kierowców. Warto dopytać się o liczbę godzin jaka jest przewidziana podczas szkolenia na wybraną przez Nas kategorią.

Wykłady z teorii dla jednej kategorii prawa jazdy nie może wynosić mniej niż:

 • 30 godzin - A, A1, B, B1, T
 • 20 godzin - C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E

Zajęcia praktyczne dla jednej kategorii prawa jazdy nie mogą wynosić mniej niż:

 • 15 godzin – B+E
 • 20 godzin – A, A1, C1, C1+E, D1+E, T
 • 25 godzin – C+E lub D+E
 • 30 godzin – B, B1, C, D1
 • 60 godzin - D

Liczba godzin może ulec zmianie w przypadku, gdy decydujemy się na szkolenie w zakresie więcej niż jednej kategorii jednoczenie lub jeśli posiadamy już uprawnienia na jedną z kategorii w przypadku kursów kategorii łączonych.

Na zakończenie szkolenia osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego. Zaświadczenie ważne jest bezterminowo na terenie całego kraju. Często przed otrzymaniem takiego zaświadczenia ośrodek szkolenia organizuje wewnętrzne egzaminy z teorii oraz praktyki, warto o to zapytać by nie być potem zaskoczonym.

OSTATNIA PROSTA

Egzamin państwowy

Aby przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy udać się z zaświadczeniem otrzymanym w ośrodku szkolenia kierowców, do wybranego przez nas Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD). Ośrodków w Polsce jest 49, a egzamin możemy zdawać w dowolnie przez Nas wybranym. W kasie WORDu opłaca się egzamin, a ze specjalną oddelegowana do tego osobą uzgadnia się termin jego zdawania.

PARKING

Po ustaleniu terminu egzaminu nie pozostaje nic innego jak szkolić wiedzę teoretyczną i poukładać sobie w głowie wszelkie zakazy i nakazy, by bezbłędnie przejść przez spotkanie z egzaminatorem. Egzamin może zakończyć się dwoma wynikami:

POZYTYWNYM J Gratulujemy!!! Znamy doskonale to uczucie jak to jest lecieć trzy metry nad ziemią gdy Egzaminator obwieszcza dobry wynik! Nie pozostaje nic innego jak odebrać prawo jazdy i bezpiecznie włączyć się w ruch drogowy.

Negatywnym L Nie poddawaj się! Widocznie potrzebujesz więcej czasu by się podszkolić! Ustal nowy termin egzaminu i postaraj się przygotować jeszcze lepiej, być może warto przemyśleć dokupienie dodatkowych lekcji w ośrodku szkolenia kierowców.

JUŻ BEZ „L”

Odbiór prawa jazdy

Prawo jazdy wydawane jest za opłatą (100 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł) przez Starostę przypisanego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która się o nie ubiegała.

Wniosek o wydanie prawa jazdy jest ważny jeśli zawiera załączniki:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na prawo jazdy
 • fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, lewy półprofil, odsłonięte lewe ucho
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
 • dowód o wniesieniu wymaganych opłat za wydanie prawa jazdy

Jeśli pominie się któryś z załączników lub w będzie nieprawidłowo wypełniony wniosek wówczas urząd poinformuje wnioskodawcę o błędach i poprosi o uzupełnienie braków. Wydanie prawa jazdy na podstawie kompletu wymaganych dokumentów wynosi do 30 dni od momentu przekazania wniosku wraz załącznikami przez WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) lub od daty uzupełnienia wniosku przez kursanta. Aby dowiedzieć się w jakim momencie produkcji znajduje się nasze prawo jazdy można sprawdzić status dokumentów na stronie www.pwpw.pl.