Poradnik przyszłego kierowcy

Prawo jazdy – warunki uzyskania dokumentu

W celu uzyskania dokumentu, jakim jest prawo jazdy, należy spełnić szereg warunków. Chcąc ułatwić przyszłym kierowcom zadanie, przygotowaliśmy krótki przewodnik, w którym wyliczyliśmy wszystkie przepisowe wymogi.

Osoby, które chciałyby zdawać egzamin na prawo jazdy, muszą mieć ukończony wiek, który wymagany jest dla konkretnej kategorii.

Dodatkowym wymogiem jest, aby osoba stająca się o uzyskanie prawa jazdy, przedstawiła dokument poświadczający o przebywaniu na ternie Polski przez okres nie krótszy niż 185 dni.

Należy również uzyskać zaświadczenie, potwierdzające brak jakichkolwiek przeciwwskazań fizycznych do sterowania środkami lokomocji w postaci orzeczenia lekarskiego.

Kiedy nie występują zadane formalne przeciwwskazania, to dana osoba może wziąć udział w kursie na prawo jazdy, a następnie przystąpić do egzaminu państwowego. Jeśli wynik będzie pozytywny, wówczas uzyskuje uprawnienia do kierowania pojazdami danej kategorii np. kategoria B – powala prowadzić samochodów osobowe, kategoria A – motocykle.

W uzasadnionych przypadkach konieczne jest również dostarczenie orzeczenia psychologa, w którym zaświadczy on o niewystępowaniu żadnych psychologicznych przeciwwskazań do sterowania pojazdem.

Specjalnym przypadkiem są osoby objęte sądowym zakazem prowadzenie pojazdów mechanicznych. Mogą się ona starać o uzyskanie prawa jazdy, dopiero kiedy wydany zakaz przestanie obowiązywać
Za zgodą rodziców lub opieńków prawnych prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T, mogą wyrobić sobie osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.

Nowelizacja zasad zapisów na kursy wprowadzała również obowiązek wyrobienia przez osoby, chcące uczestnik w kursach na prawo jazdy Profilu Kandydata na Kierowcę, określanego w skrócie PKK.

Spełnienie warunków formalnych upoważnia osoby do starania się o prawo jazdy. Jednak, aby uzyskać ten dokument, konieczne jest, jak wspomnieliśmy wyżej, zdanie egzaminu państwowego. Jeśli chcą Państwo nauczyć się poprawnie i bezpiecznie prowadzić auto i bez problemowo uzyskać uprawnienia kierowcy, to zgłoście się na kurs jazdy kat. B do naszej szkoły nauki jazdy w Białej Podlaskiej.

Jak to zdobyć?

biegi

JEDYNKA - Sprzęgło i..

Orzeczenie lekarskie

Wydaje lekarz uprawniony do badań kierowców i kandydatów na kierowców. Należy się do niego udać by uzyskać odpowiednie orzeczenie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. W przypadku, gdy lekarz stwierdził aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub innego środka o podobnym działaniu, orzeczenie nie będzie wydane, a tym samym taka osoba nie może ubiegać się o wydanie prawa jazdy. Jeśli lekarz stwierdzi pewne ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy zostanie to umieszczone w orzeczeniu, a następnie zawarte w prawie jazdy. Na przykład lekarz może stwierdzić, że osoba jest uprawniona do prowadzenia pojazdu, pod warunkiem że, podczas jazdy będzie mieć założone okulary.

Orzeczenie lekarskie może być wystawione bezterminowo lub terminowo na okres min. 5 lat. Do ośrodka szkolenia kierowców powinno być dostarczone nie później niż 3 miesiące od daty jego wydania.

Warto zapytać w ośrodku o wykonanie takiego badania, jest to często spotykaną praktyką. Badanie wykonywane jest na koszt kursanta i wynosi ok. 50 zł.

DWÓJKA

Zdjęcia

Do wydania prawa jazdy będzie wymagane zdjęcie o wymiarach 35 mm na 45mm, lewy półprofil, odsłonięte lewe ucho. Proponujemy udać się do fotografa, bowiem robienie zdjęć na własną rękę nie zawsze jest dobrym pomysłem. Jeśli zdjęcie będzie błędnie wykonane wydłuży do czas oczekiwania na odpowiednie dokumenty i będzie wymagane takie które spełnia wymogi.

TRÓJKA

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Taki wniosek można otrzymać i wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym w wydziale komunikacji. Zdarza się czasem także, że ośrodki dysponują wnioskami do odbioru dla kursantów.

CZWÓRKA

Dokumenty wymagane w wyjątkowych przypadkach:

 • dla osoby, która nie ukończyła 18 roku życia - pisemna zgoda od rodziców bądź opiekunów prawnych
 • dla osoby, która zamieszkuje inne miasto niż to w którym jest zameldowana może wyrobić PKK w dowolnym Urzędzie Miasta, ale zobowiązana jest złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania bez konieczności wysyłania dokumentów do Urzędu Miasta w miejscy gdzie jest zameldowana
 • dla osoby, która chce aby ktoś złożył dokumenty w jej umieniu należy napisać upoważnienie do złożenia dokumentów o PKK, by takie upoważnienie było ważne należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

 PIĄTKA

Urząd Miasta

Należy udać się do Urzędu Miasta lub starostwa Powiatowego, do wydziału komunikacji.

Dokumenty jakie należy dostarczyć:

 • orzeczenie lekarskie
 • zdjęcie
 • uzupełniony wniosek, który jest do pobrania w Urzędzie

Inne potrzebne dokumenty w wyjątkowych przypadkach:

- pisemna zgoda rodziców

- upoważnienie do złożenia dokumentów PKK

- opłata skarbowa

Dokumenty można dostarczyć osobiście, poprzez osobę upoważnioną, przesłać pocztą lub przesłać pocztą elektroniczną posiadając „podpis bezpieczny”. Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów otrzymujemy profil kandydata na kierowcę – PKK. Czas oczekiwania na wydanie profilu wynosi do 2 dni roboczych.

Po otrzymaniu PKK czas najwyższy wcisnąć sprzęgło i wrzucić..

SZÓSTKA

Po otrzymaniu PKK można udać się na kurs do wybranego przez Nas ośrodku szkolenia kierowców. Warto dopytać się o liczbę godzin jaka jest przewidziana podczas szkolenia na wybraną przez Nas kategorią.

Wykłady z teorii dla jednej kategorii prawa jazdy nie może wynosić mniej niż:

 • 30 godzin - A, A1, B, B1, T
 • 20 godzin - C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E

Zajęcia praktyczne dla jednej kategorii prawa jazdy nie mogą wynosić mniej niż:

 • 15 godzin – B+E
 • 20 godzin – A, A1, C1, C1+E, D1+E, T
 • 25 godzin – C+E lub D+E
 • 30 godzin – B, B1, C, D1
 • 60 godzin - D

Liczba godzin może ulec zmianie w przypadku, gdy decydujemy się na szkolenie w zakresie więcej niż jednej kategorii jednoczenie lub jeśli posiadamy już uprawnienia na jedną z kategorii w przypadku kursów kategorii łączonych.

Na zakończenie szkolenia osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego. Zaświadczenie ważne jest bezterminowo na terenie całego kraju. Często przed otrzymaniem takiego zaświadczenia ośrodek szkolenia organizuje wewnętrzne egzaminy z teorii oraz praktyki, warto o to zapytać by nie być potem zaskoczonym.

OSTATNIA PROSTA

Egzamin państwowy

Aby przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy udać się z zaświadczeniem otrzymanym w ośrodku szkolenia kierowców, do wybranego przez nas Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD). Ośrodków w Polsce jest 49, a egzamin możemy zdawać w dowolnie przez Nas wybranym. W kasie WORDu opłaca się egzamin, a ze specjalną oddelegowana do tego osobą uzgadnia się termin jego zdawania.

PARKING

Po ustaleniu terminu egzaminu nie pozostaje nic innego jak szkolić wiedzę teoretyczną i poukładać sobie w głowie wszelkie zakazy i nakazy, by bezbłędnie przejść przez spotkanie z egzaminatorem. Egzamin może zakończyć się dwoma wynikami:

POZYTYWNYM J Gratulujemy!!! Znamy doskonale to uczucie jak to jest lecieć trzy metry nad ziemią gdy Egzaminator obwieszcza dobry wynik! Nie pozostaje nic innego jak odebrać prawo jazdy i bezpiecznie włączyć się w ruch drogowy.

Negatywnym L Nie poddawaj się! Widocznie potrzebujesz więcej czasu by się podszkolić! Ustal nowy termin egzaminu i postaraj się przygotować jeszcze lepiej, być może warto przemyśleć dokupienie dodatkowych lekcji w ośrodku szkolenia kierowców.

JUŻ BEZ „L”

Odbiór prawa jazdy

Prawo jazdy wydawane jest za opłatą (100 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł) przez Starostę przypisanego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która się o nie ubiegała.

Wniosek o wydanie prawa jazdy jest ważny jeśli zawiera załączniki:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na prawo jazdy
 • fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, lewy półprofil, odsłonięte lewe ucho
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
 • dowód o wniesieniu wymaganych opłat za wydanie prawa jazdy

Jeśli pominie się któryś z załączników lub w będzie nieprawidłowo wypełniony wniosek wówczas urząd poinformuje wnioskodawcę o błędach i poprosi o uzupełnienie braków. Wydanie prawa jazdy na podstawie kompletu wymaganych dokumentów wynosi do 30 dni od momentu przekazania wniosku wraz załącznikami przez WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) lub od daty uzupełnienia wniosku przez kursanta. Aby dowiedzieć się w jakim momencie produkcji znajduje się nasze prawo jazdy można sprawdzić status dokumentów na stronie www.pwpw.pl.